Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Yui Chiranan Manochaem